Синтетичен разредител (811)

thinerОПИСАНИЕ : Използва се за разреждане на всякаки видове синтетични, алкидни, уретанови бои и лакове , при нанасянето им с четка, валяк или пистолет. Употребява се също за измиване на бояджийски инструменти.

Точка на възпламеняване : 38ºC

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-ФРАЗИ):

S2 :Да се съхранява на недостъпни за деца места.

S16 : Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S23: Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола .

36/37/39: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

S46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

S51 : Да се използва само в помещения с добра вентилация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ (R- ФРАЗИ ):

R10: Запалим .

R65 :Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

Съдържа разредител нафта (петрол), средно алифатен

*За постигане на оптимални резултати , трябва да се спазват точно указанията за работа с продукта.

close heat poison
Плътно затворете капака Пазете от топлина

Xn- Вредно

Опаковки (л)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 0,5

 1

4

15

Продуктът е произведен в заводите на компания « DYO» в съответствие с изискванията на следните стандарти :

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

В компанията се прилага методът »6-сигма».